Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového stránky umiestnenej pod doménou riesenia.4justice.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) a zároveň predávajúcim je:

4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka číslo 125334/B

E-mail: pravnesluzby@4justice.sk

Tel. číslo: +421 911 844 424

(ďalej len ako „Predávajúci“)

 

2. Tieto VOP upravujú:

a) proces nákupu Tovaru a/alebo Služby prostredníctvom Internetovej stránky,
b) podmienky predaja a nákupu Tovaru a/alebo služby prostredníctvom Internetovej stránky,
c) práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru a/alebo Služby prostredníctvom Internetovej stránky.

 

3. Právne vzťahy vzniknuté na základe Objednávky Kupujúceho prostredníctvom Internetového obchodu sa riadia týmto Všeobecnými obchodnými podmienka a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

II. Definície niektorých pojmov

1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za:

a) Kupujúceho považuje právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá nakupuje službu (školenie) alebo tovar (príručka) prostredníctvom Internetovej stránky,
b) Tovar považuje príručka pre podnikateľov ponúkaná prostredníctvom Internetovej stránky,
c) Službu považuje školenie ponúkané prostredníctvom Internetovej stránky,
d) Objednávku považuje úkon Kupujúceho, ktorý vyjadruje jeho vôľu nakúpiť Tovar alebo Službu,
e) Cenu považuje celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar a Služby, ktoré si Kujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného,
f) Dopravné sa považuje cena za dopravu Tovaru Kujúcemu.

 

III. Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Kupujúci si objednáva Tovar a/alebo Službu u Predávajúceho cez Internetovú stránku, prostredníctvom formulára umiestneného na Internetovej stránke.
2. Popis toho-ktorého Tovaru a/alebo Služby, jeho vlastnosti a popis, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené na Internetovej stránke pri tom-ktorom Tovare a/alebo Službe.
3. K cenám za jednotlivé Tovary a Služby sa pripočíta aktuálna sadzba DPH a aj cena za prípadné Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
4. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Odoslať“. Pred odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdí, že sa oboznámil s týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi, a že sa oboznámil s ochranou osobných údajov.
5. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať“, Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

a) vlastnostiach a popise Tovaru a/alebo Služby,
b) celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

6. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme Internetovej stránky. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v Objednávke, nasledovné:

a) potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
b) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim,
c) faktúru za objednané Služby a/alebo Tovary.

7. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa ods. 6 písm. a) tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru a/alebo Služby považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru a/alebo Služby za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa ods. 6 tohto článku VOP.

 

IV. Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny Tovarov a/alebo Služieb v Objednávke aj na Internetovej stránke sú uvedené bez DPH. Cena vo faktúre za objednané Služby a/alebo Tovary bude navýšená o aktuálnu sadzbu DPH. Cenu podľa Objednávky Kupujúci uhradí bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú mu Predávajúci zašle podľa ods. 6 článku III. týchto VOP.
2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu pred poskytnutím Služby (pred termínom konania školenia) a/alebo pred dodaním Tovaru.
4. Úhradou Ceny sa rozumie moment pripísania zodpovedajúcich finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky.
6. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
7. Predávajúci sa zaväzuje dodať Službu (školenie) v termíne uvedenom na Internetovej stránke. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť zo strany Predávajúceho k zmene termínu konania školenia, k čomu si Predávajúci vyhradzuje právo aj bez uvedenia termínu. V takom prípade bude Kupujúci vopred informovaný o zmene termínu školenia. V prípade, že zmenený termín nebude Kupujúcemu vyhovovať, má kupujúci právo zvoliť si iný termín školenia zverejnený Predávajúcim alebo právo od tejto zmluvy odstúpiť.

 

V. Osobné údaje a ich ochrana

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://riesenia.4justice.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.7.2022.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.