Likvidácia

 • Som právnická osoba
 • Chcem ukončiť podnikanie
 • Majetok spoločnosti je vyšší ako záväzky spoločnosti

Likvidácia

Preddavok na likvidáciu: 1.500 €

Minimálne trvanie: 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie

Proces likvidácie bol novelizovaný novelou Obchodného zákonníka účinnou od 01.10.2020. Forma tohto procesu a povinnosti likvidátora sa viac priblížili povinnostiam správcu v konkurze. Bola napríklad zavedená povinnosť likvidátora vyhotoviť zoznam majetku a zoznam pohľadávok (teda zoznam veriteľov spoločnosti v likvidácii, ktorí sa do likvidácie prihlásili).

Navyše, ak likvidátor zistí predlženie spoločnosti (spoločnosť má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku), je bez zbytočného odkladu povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže konkurzné konanie alebo konkurz voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku.

Novela zároveň priniesla aj zmenu v tom, kto môže byť likvidátorom. Likvidátorom môže byť len správca konkurznej podstaty alebo fyzická osoba, ktorá má na Slovensku nahlásený pobyt, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu.

Taktiež nová úprava priniesla povinnosť spoločnosti vstupujúcej do likvidácie zložiť preddavok na likvidáciu vo výške 1.500,00 Eur do notárskej úschovy. Tento preddavok vydá notár likvidátorom po výmaze spoločnosti z obchodného registra.

Popri novele bola samostatnou vyhláškou upravená aj odmena likvidátora pre prípad, ak likvidátora ustanoví súd. Ak je likvidátor ustanovený spoločníkmi spoločnosti môžu si odmenu likvidátora dohodnúť zmluve.

Máte záujem o prípravu všetkých právnych dokumentov v likvidácii a smerovanie celého priebehu likvidácie vašej firmy?

Prípadne by ste potrebovali ustanoviť za likvidátora osobu zapísanú do zoznamu správcov?

Radi vám s tým pomôžeme!

Kontaktovať

Ako to robíme my

Reštrukturalizácia – áno či nie?

Prečítať viac

Ako pomáhame klientom s finančnými problémami či ukončením podnikania

Prečítať viac

Na čo sa pripraviť pri ukončení podnikania

Prečítať viac
 • „Ďakujem Vám, že ste si trpezlivo vypočuli každú moju obavu a pomohli mi zvládnuť strach z toho, čo sa môže stať počas celého obdobia smerujúceho k môjmu oddlženiu. Veľmi si cením Vašu odbornosť aj ľudský prístup. Nezabudnem na to, že ste ma včas informovali o všetkom, čo sa bude diať ako aj Vašu pomoc s vypisovaním mnohých náročných formulárov. Je pre mňa cťou byť Vašou klientkou.“
  Eva komárová
  Mentor a kouč životného štýlu
 • „Veľmi oceňujem profesionálny prístup a vysokú kvalitu právnych služieb, ktoré nám advokátska kancelária poskytuje. Právne služby sú vždy poskytnuté promptne, odborne a s dosiahnutím očakávaného výsledku.“
  sunrise group s.r.o.
 • „S advokátskou kanceláriou spolupracujem už niekoľko mesiacov a môžem skonštatovať, že som nadmieru spokojná. Nie len po profesnej ale aj po ľudskej stránke. Priama a príjemná komunikácia je na základe mojich skúsenosti jediným spôsobom komunikácie tejto kancelárie. Nie len, že mi pomohli vyriešiť môj právny problém, ale pocitovo to bola pre mňa príjemná spolupráca. A to je pre mňa rozhodujúci faktor. Vrelo odporúčam.“
  Lenka Karšayová
  Riaditeľka, Best English
 • „Advokátska kancelária 4JUSTICE mi bola odporučená viacerými známymi, keď som potrebovala právnu analýzu ohľadom doriešenia firemných zmlúv. Viackrát som pri rôznych situáciách využívala nejaké advokátske služby, takže to mám s čím porovnať a pre mňa bolo prekvapivé zistiť, že existuje aj advokátska kancelária, ktorá dbá na to, aby riešenia, ktoré poskytne klientovi, boli etické. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo, komunikácia bola nielen rýchla, ale aj konštruktívna, jednanie bolo vždy príjemné a na vysokej profesionálnej úrovni. Neskôr som využila ich služby vždy, keď som potrebovala, zakaždým som bola veľmi spokojná. Služby advokátskej kancelárie 4JUSTICE odporúčam všetkým mojim známym.“
  Miriam uličná
  Riaditeľka, sieť Študijných centier BASIC Slovensko

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej hodiny vám poskytneme ZDARMA.

advokátska a správcovská kancelária
© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset