Reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

 • Som právnická osoba
 • Chcem pokračovať v podnikaní

Reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

Je pre vás vhodná reštrukturalizácia alebo preventívne konanie (tzv. preventívna reštrukturalizácia)?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že

 • preventívna reštrukturalizácia je možná iba v prípade, ak spoločnosti platobná neschopnosť hrozí,
 • reštrukturalizácia je možná iba v prípade, ak už úpadok nastal (predlženie alebo platobná neschopnosť).

Ako nám vyplýva už aj zo samotného názvu (Reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia), v obidvoch prípadoch ide o reštrukturalizáciu a teda ozdravný proces pomocou vhodných nástrojov a opatrení.

 

Pričom cieľom preventívnej reštrukturalizácie je predísť úpadku spoločnosti a samotnej reštrukturalizácie už vzniknutý úpadok napraviť.

Preventívne konania a reštrukturalizácia sú dve možnosti, ktoré umožňujú spoločnosti pokračovať v prevádzkovaní podniku, avšak predpokladom ich úspešnosti je schopnosť spoločnosti prevádzkovať podnik tak, aby dosahovala dostatočnú výšku príjmov s ohľadom na záväzky po splatnosti ako aj na novovzniknuté záväzky.

Jedným z rozdielov je aj skutočnosť, že v prípade preventívnej reštrukturalizácie nemusí byť za určitých podmienok ustanovený správca (a celý proces je možné zvládnuť pomocou tzv. poradcu), kdežto v reštrukturalizácii musí byť vždy správca ustanovený.

Do obidvoch procesov vstupuje súd významnejšou mierou. Vykonáva dohľad a potvrdzuje plány (reštrukturalizačný plán v prípade reštrukturalizácie a verejný plán v prípade preventívnej reštrukturalizácie) schválené schvaľovacími schôdzami tvorenými veriteľmi. Súd zároveň môže, v prípade splnenia zákonných predpokladov, nahradiť súhlas skupiny veriteľov, v ktorej nebola dosiahnutá potrebná väčšina hlasov za prijatie plánu.

 

V rámci obidvoch konaní sú možné viaceré metódy a reštrukturalizačné opatrenia, ktorých použitie je potrebné podrobne preskúmať a zvážiť.

 

Do 16.07.2022 bolo možné poskytnutie tzv. dočasnej ochrany podnikateľom. V súvislosti s novou právnou úpravou však poskytnutie dočasnej ochrany je možné iba v rámci preventívnej reštrukturalizácie.

 

 

Preventívna reštrukturalizácia ako nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku

Od 17.07.2022 bude možné zabrániť úpadku a teda platobnej neschopnosti a predlženiu novým nástrojom a to tzv. preventívnou reštrukturalizáciou (preventívnym ozdravným procesom).

Ide o úplne nový nástroj v našom právnom poriadku, pomocou ktorého bude možné zachovať životaschopnosť spoločnosti, pracovné miesta zamestnancov, know-how a zároveň aj zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu spoločnosti.

Cieľom takejto preventívnej reštrukturalizácie je včas zabrániť likvidačnému procesu spoločnosti a teda, aby spoločnosť bola nútená vyhlásiť na svoj majetok konkurz a teda ukončiť podnikateľskú činnosť a ísť do bankrotu.

Zákon samozrejme ukladá s uvedeným niekoľko povinností a zároveň musia byť splnené zákonom vyžadované podmienky.

 

Základnými podmienkami sú:

 • hroziaca platobná neschopnosť dlžníka,
 • dlžník je právnickou osobou (preventívnu reštrukturalizáciu nie je možné využiť v prípade, ak ide o fyzickú osobu).

 

Z definície hroziacej platobnej neschopnosti vyplýva, že v prípade, ak ako konateľ spoločnosti viete predpokladať, že v nasledovnom čase (12 kalendárnych mesiacov) u vás v spoločnosti platobná neschopnosť nastane (že budete evidovať aspoň 2 záväzky dvoch svojich veriteľov 90 dní po lehote splatnosti), tak predmetná preventívna reštrukturalizácia môže byť vhodná pre vás. 

 

Aké sú vaše povinnosti v súvislosti s hroziacou platobnou neschopnosťou?

 • Povinnosť sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov, aby ste sa včas dozvedeli o hroziacej platobnej neschopnosti.
 • Povinnosť posúdiť hroziacu platobnú neschopnosť vždy, ak je spoločnosť vedená v zozname dlžníkov (napr. zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, zoznam daňových dlžníkov),

 

Aké sú vaše povinnosti v prípade, ak vám platobná neschopnosť už hrozí?

 • Povinnosť prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia.
 • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku.
 • Povinnosť vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či vám hrozí platobná neschopnosť a aké opatrenia je potrebné uskutočniť, ak nemáte odborné vedomosti a skúsenosti na posúdenie tejto skutočnosti.
 • Urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení.
 • Zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov.

 

Kto je poradca a ako vám vie pomôcť?

V prípade, ak potrebujete pomoc pri riešení nie ideálnej situácie spoločnosti, môžete osloviť odborne spôsobilú osobu, tzv. poradcu.

Poradca vám vie okrem iného poskytnúť odbornú pomoc aj s posúdením, či vám platobná neschopnosť hrozí ako aj pomôcť vám s celým procesom preventívnej reštrukturalizácie.

 

V prípade, ak by ste v súvislosti s preventívnou reštrukturalizáciou prípadne hroziacou platobnou neschopnosťou potrebovali odbornú pomoc a poradiť sa ohľadom vašich ďalších krokov, radi vám pomôžeme.

Zároveň poskytujeme služby aj ako poradcovia pri riešení hroziacej platobnej neschopnosti.

Máte záujem o posúdenie, či by pre vás bola vhodná reštrukturalizácia, prípadne preventívna reštrukturalizácia?

 • Vzhľadom na náročný proces preukazovania splnenia kritérií pre preventívnu reštrukturalizáciu, či začatie riadnej reštrukturalizácie vám odporúčame ako prvé preveriť možnosti s ohľadom na vašu konkrétnu situáciu. My ako skúsený tím advokátov a správcov vám s tým radi pomôžeme.
 • Rovnako pôsobíme ako tzv. „poradcovia“ v preventívnom konaní – osoby, ktoré sú odborne spôsobilé pomôcť vám pri riešení hroziacej platobnej neschopnosti.
 • Nakoľko spoločnosť môže vstúpiť do reštrukturalizácie iba v prípade, ak disponuje reštrukturalizačným posudkom, ktorý reštrukturalizáciu odporúča, samozrejme je v prvom rade potrebné takýto posudok vypracovať. 
 • V prípade, ak by ste mali záujem o vypracovanie reštrukturalizačného posudku, prípadne o odbornú pomoc pri riešení hroziacej platobnej neschopnosti, je vám náš tím dlhoročných a skúsených správcov k dispozícii. 

Radi vám s tým pomôžeme a pripravíme potrebné dokumenty!

Kontaktovať

Ako to robíme my

Reštrukturalizácia – áno či nie?

Prečítať viac

Ako pomáhame klientom s finančnými problémami či ukončením podnikania

Prečítať viac

Na čo sa pripraviť pri ukončení podnikania

Prečítať viac
 • „Ďakujem Vám, že ste si trpezlivo vypočuli každú moju obavu a pomohli mi zvládnuť strach z toho, čo sa môže stať počas celého obdobia smerujúceho k môjmu oddlženiu. Veľmi si cením Vašu odbornosť aj ľudský prístup. Nezabudnem na to, že ste ma včas informovali o všetkom, čo sa bude diať ako aj Vašu pomoc s vypisovaním mnohých náročných formulárov. Je pre mňa cťou byť Vašou klientkou.“
  Eva komárová
  Mentor a kouč životného štýlu
 • „Veľmi oceňujem profesionálny prístup a vysokú kvalitu právnych služieb, ktoré nám advokátska kancelária poskytuje. Právne služby sú vždy poskytnuté promptne, odborne a s dosiahnutím očakávaného výsledku.“
  sunrise group s.r.o.
 • „S advokátskou kanceláriou spolupracujem už niekoľko mesiacov a môžem skonštatovať, že som nadmieru spokojná. Nie len po profesnej ale aj po ľudskej stránke. Priama a príjemná komunikácia je na základe mojich skúsenosti jediným spôsobom komunikácie tejto kancelárie. Nie len, že mi pomohli vyriešiť môj právny problém, ale pocitovo to bola pre mňa príjemná spolupráca. A to je pre mňa rozhodujúci faktor. Vrelo odporúčam.“
  Lenka Karšayová
  Riaditeľka, Best English
 • „Advokátska kancelária 4JUSTICE mi bola odporučená viacerými známymi, keď som potrebovala právnu analýzu ohľadom doriešenia firemných zmlúv. Viackrát som pri rôznych situáciách využívala nejaké advokátske služby, takže to mám s čím porovnať a pre mňa bolo prekvapivé zistiť, že existuje aj advokátska kancelária, ktorá dbá na to, aby riešenia, ktoré poskytne klientovi, boli etické. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo, komunikácia bola nielen rýchla, ale aj konštruktívna, jednanie bolo vždy príjemné a na vysokej profesionálnej úrovni. Neskôr som využila ich služby vždy, keď som potrebovala, zakaždým som bola veľmi spokojná. Služby advokátskej kancelárie 4JUSTICE odporúčam všetkým mojim známym.“
  Miriam uličná
  Riaditeľka, sieť Študijných centier BASIC Slovensko

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej hodiny vám poskytneme ZDARMA.

advokátska a správcovská kancelária
© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset